Om SJK

Skive Jazzklub 
Vedtægter


§ 1 Navn
Klubbens navn er Skive Jazzklub. Klubben er hjemmehørende i Skive.

§ 2 Formål
Klubben har til formål at styrke musiklivet i Skiveområdet, at sikre et
forum for levende musik samt at udbrede forståelsen for og kendskabet
til jazzmusik.

§ 3 Hæftelse
For klubbens forpligtigelser hæfter alene klubbens formue.
Ingen har noget personligt ansvar for klubbens forpligtigelser.

§ 4 Medlemsforhold / kontingent
Alle kan optages som medlem af Skive Jazzklub.
Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent.
Medlemskabet gælder for 1 år ad gangen
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger i sager, der er optaget
på dagsordenen.
Indehaver af gyldigt medlemsbevis har stemmeret på generalforsamlingen.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Skriftlig afstemning afholdes såfremt 5 % af de fremmødte kræver det.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og afgør ethvert
spørgsmål om sagernes behandling.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse sker ved annoncering i lokale trykte medier og på relevante
sociale medier eller ved skriftlig henvendelse til enkelte medlemmer
senest 14 dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning, herunder planer for det kommende år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt meddelelse af
decharge.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant for revisor.
8. Eventuelt.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen
finder det ønskeligt, eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt med
angivelse af dagsorden overfor bestyrelsen, begærer dette.
Indkaldelse skal ske ved bestyrelsen med mindst 1 uges varsel.

§ 8 Bestyrelsen
Skive Jazzklub ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. På generalforsamlinger på lige
årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal vælges 3
medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.
Formand og kasserer kan – med ansvar over for den øvrige bestyrelse –
træffe afgørelser af hastende karakter.
Formand og kasserer tegner foreningen udadtil.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er
til stede.
Bestyrelsen fører referat af hvert bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder
funktionsbeskrivelser.

§ 9 Regnskabsår
Klubbens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12.
Årsregnskabet, indeholdende driftsregnskab og status og udfærdiget i overensstemmelse med god regnskabsskik, afleveres til revisor, der efter
endt revision forsyner det med påtegning.
Årsregnskabet skal forelægges til generalforsamlingen til godkendelse.

§ 10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling.
Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning
Opløsning af klubben kan kun finde sted på en ekstraordinær
generalforsamling.
Det skal af indkaldelsen fremgå, at der på den ekstraordinære
generalforsamling skal træffes beslutning om opløsning af klubben.
Beslutning om opløsning kræver, at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Ved opløsning af klubben skal evt. overskud anvendes i henhold til
klubbens formål.

Skive den 27. maj 2021Oprindelig godkendt 23. marts 1988
Revideret februar 1992


Skive Jazzklub | Jeppe Aakjærsvej 6, 7800 Skive