Referat

Skive Jazzklub
Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2023
afholdt på Skive Gymnasium.
Deltagere fra bestyrelsen: Peter, Georg, Søren G, Jørgen, Søren B, Kaja og Jens.
Deltagere uden for bestyrelsen: Anders Møller + 3 øvrige medlemmer

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.

Ad 1. Valg af dirigent
Anders Møller blev valgt.

Valg af referent
Jens blev valgt.
Anders Møller takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet og indkaldt. Medlemmerne er blevet adviseret via klubbens forårsprogram og lokale trykte medier. Desuden er generalforsamlingen adviseret på klubbens hjemmeside, via reminder på mail og på Facebook.

Ad 2. Formandens beretning
Den skriftlige beretning blev omdelt og læst af de fremmødte. Der var korte spørgsmål fra de fremmødte vedr. klubbens samarbejdspartnere uden for kommunen, dækning af klubbens arrangementer af Skive Folkeblad og klubbens markedsføring. De tre spørgsmål blev besvaret af formanden og den øvrige bestyrelse.
Beretningen blev herefter godkendt og taget til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Georg gennemgik driftsregnskabet for 2022, der ikke havde affødt bemærkninger fra revisor.
Regnskabet viste et underskud på kr. 16.261,30.
Det blev efterfølgende godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret kr. 100. Medlemstallet var pr. 31. december 2022 på 295 – en stigning på 31 i forhold til sidste år.

Ad 5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg: Peter, Søren G, og Georg.
De blev alle genvalgt.
Anders Møller og Thomas Thorning blev ligeledes genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Ad.7 Valg af revisor og revisorsuppleant
Leo Bisgaard og Leif Møller Jensen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.

Ad 8 Evt.

På spørgsmål fra en af de fremmødte blev klubbens formålsparagraf diskuteret. Hvor langt vil man fjerne sig fra jazz og blues for at opfylde formålsparagraffens formulering om, at styrke musiklivet i Skive og sikre et forum for levende musik?
På bestyrelsens vegne svarede formanden, at der tages stilling fra gang til gang, når klubben tilbydes samarbejde omkring arrangementer, der ligger ud over de faste rammer.
Der blev foreslået, at klubben arrangerer jam sessions/”spil sammen events” blandt lokale musikere for at fremme musiklivet på Skiveegnen. Forslaget blev taget ad notam af bestyrelsen.

Anders Møller afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.


Jens E. Christensen,
Februar 2023


iere referatet ind
Skive Jazzklub | Jeppe Aakjærsvej 6, 7800 Skive